Category Archives: Uncategorized

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ (18 Απριλίου 1910)

Τζον Ροκφέλλερ, 1910

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ

ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

 • Μετά τὴν ἀκολουθίαν
 • Ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ ἐπὶ γῆς !

ΧΕΙΡΑΨΙΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Ὁ δισεκατομμυριοῦχος βασιλεύς τοῦ πετρελαίου Τζών Ροκφέλλερ δὲν ἀπολαύει ἐν Ἀμερική τῆς δημοτικότητος τοῦ ὁμοτίμου τοῦ ἐν πλούτῳ Κάρνετζη. Πολλοί, μάλιστα, διατείνονται ὅτι ὁ Ροκφέλλερ εἶνε λίαν ἀντιπαθὴς εἰς τοὺς συμπατριῶτας τοῦ καὶ εἰς ἀπόδειξιν τούτου ἔφεραν πλεῖστα παραδείγματα.

Ἐν τούτοις, κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν, ἡμέραν τοῦ Πάσχα διά τοὺς ἀκολουθοῦντας τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον, ἐδόθη εἰς τὸν Ἀμερικανὸν αὐτὸν Κροῖσον ἡ εὐκαιρία ὅπως ἀντιληφθῆ αὐτοπροσώπως τί ἀκριβῶς φρονοῦσιν οἱ συμπατριῶται τοῦ δι’ αὐτόν.

Ἐπιφωνήματα θαυμασμοῦ

Ὁ Ροκφέλλερ ἀπεφάσισε νὰ παραστῆ εἰς τὴν λειτουργίαν καὶ ἐξέλεξε πρὸς τοῦτο τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Βαπτιστοῦ, κειμένην ἐπὶ τῆς πέμπτης λεωφόρου.

Μόλις εἰσήλθεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐγένετο ἀντικείμενον ἐκδηλώσεων μεγίστου σεβασμοῦ. Ὅλοι παραμέρισαν διὰ νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ διἔλθη καὶ ὅταν ἐτοποθετήθη τέλος εἰς τὴν θέσιν τοῦ, ὅλων τὰ βλέμματα ἐστράφησαν πρὸς αὐτόν.

Μετά τὴν τελικὴν εὐλογίαν, τὰ πλήθη τῶν ἐκκλησιαζομένων προσῆλθον πέριξ τοῦ καθίσματος τοῦ Ροκφέλλερ καὶ ἔσφιγγον τὴν δεξιάν του μετὰ διαχύσεως.

Μία κυρία ἀνεφώνησε δυνατῶς, ὥστε ν᾽ ἀκουσθῆ παρὰ πάντων : «Ὁ Θεὸς νά σᾶς εὐλογήσει κύριε Ροκφέλλερ.»

Μία ἄλλη τὸν ἀνεκήρυξε στεντορείᾳ τῇ φωνῇ εἐεργέτην τῆς ἀνθρωπότητος, ἐνῶ μία τρίτη ὑπερθεματίζουσα τὸν ἀπεκάλεσεν «ἀντιπρόσωπον τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς».

 • Παροχὴ βοηθημάτων

Ὄρθιος πρό τοῦ καθίσματος τοῦ ὁ Ροκφέλλερ ἔτεινε τὴν χεῖρα πρός τοὺς παρελαύνοντας ἐνώπιον τοῦ, καὶ ἤκουσε μειδιῶν τὰ κολακευτικά τῶν φιλοφρονήματα. Ἐννοεῖται ὅτι πολλοὶ ἐπωφελήθησαν τῆς περιστάσεως ὅπως τῷ ζητήσωσι βοηθήματα, ὁ δὲ Ροκφέλλερ παρέσχεν ἀμέσως πᾶν τὸ αίτηθέν.

Μία κυρία τὸν ηὐχαρίστει ἔνδακρυς διὰ χρηματικόν τί ποσόν τὸ ὁποῖον τὴ έδωκεν. Ὁ Ροκφελλερ ὑπεκλίθη εὐγενῶς ἐνώπιον τῆς καὶ τῇ ἠπήντησεν:

 • Ἡ εὐχαρίστησις τῆς δωρεὰς ταύτης ἀνήκει ὁλόκληρος εἰς ἐμέ, κυρία μοῦ.

Ὅταν ἐξῆλθε τοῦ ναοῦ τὸν περιεκύκλωσαν ἀμέσως πολλοὶ φωτογράφοι οἱ ὁποῖοι κατώρθωσαν νά τὸν φωτογραφήσουν εἰς διαφόρους στάσεις.

Χιλιάδες δὲ ἀνθρώπων τὸν ἠκολούθησαν καθ’ ὁδὸν ἐπ᾽ ἀρκετὸν διάστημα, ὡς ἐν διαδη(λῶ)σει, ἀνακράζοντας πρὸς ἀλλήλους :

 • Αὐτὸς είνε ὁ Τζών Ροκφέλλερ !

Κορονοϊού Πάρεργα

Category : Uncategorized

Του Καθηγητού Παλαιογραφία Αγαμέμνονος Τσελίκα:

Αγαπητοί φίλοι και φίλες αυτό είναι το τρίτο πάρεργο του εγκλεισμού. Το πρώτο είναι το αντίδοτο”Ἰατρικὸν πάνυ δόκιμον εἰς κορονοϊὸν εὑρεθὲν εἰς ἀρχαῖον χειρόγραφον.”, το δεύτερο (αδημοσίευτο) ολόκληρη παράσταση Καραγκιόζη με τίτλο “Ο Καραγκιόζης και ο γιος της Κορώνας”, και το τρίτο είναι το σημερινό που δεν είναι σατυρικό. Σε όλους εύχομαι Καλή Ανάσταση και οι νοσούντες να αναρρώσουν γρήγορα. Μαζί με την ευγνωμοσύνη μου σε όσους δίνουν τη μάχη εναντίον του ιού.

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΡΓΑ 3

Βιβλίον τῆς Ἐξόδου δεύτερον. Σοφίᾳ πρόσχωμεν.

Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς ὅτι λοιμὸς Ἰοῦ Κορώνης ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πολλοὶ ἀπέθνησκον, ὅτι πολλὴ ἡ ανομία ἦν ἐν αὐτῷ. Καὶ ἐλάλησεν Κύριος ὡς μεγαλόθυμος τῷ Μωϋσῇ καὶ εἶπεν: Κέλευσον τῷ Ἰῷ τῆς Κορώνης, ἵνα τχέως άπέλθη ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς. Καὶ ἐπετίμησεν Μωϋσῆς τὸν Ἰὸν τῆς Κορώνης. Καὶ οὗτος οὐκ ὑπήκουσεν τῷ Μωϋσῇ. Ἐθρασύνθη δὲ καὶ σφοδρότερος ἐνέσκηψε ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ καὶ ἔτι πλείονες ἀπέθνησκον. Καὶ εἶδεν Μωϋσῆς καὶ ἐφοβήθη. Καὶ εδεήθη τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἀποστείλῃ αὐτῷ βοήθειαν. Καὶ ἤκουσεν ὁ Θεὸς τὴν δέησιν Μωϋσῆ καὶ εἶπεν αὐτῷ: Ἐπιτίμησον τὸν Ἰὸν καὶ ἀποστελῶ σοι. Εἰπὲ δὲ τῷ λαῷ σου, ἵνα μὴ τοῦ λοιποῦ παρήκοοι γένωνται ταῖς ἐντολαῖς μου καὶ ἵνα παύσωνται παρανομοῦντες. Καὶ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς Τσιόδραν τὸν ἰατρὸν δεινὸν ἀκέστωρα καὶ Χαρδαλέαν τὸν ἀπὸ ἐπάρχων πρῶτον τῇ τάξει. Εἱστήκεσαν δὲ οὗτοι παρὰ τῷ Μωϋσῆ, ὁ εἷς ἐκ δεξιῶν ὁ δ’ ἕτερος ἐξ εὐωνύμων μετὰ τῶν ταξιαρχιῶν αυτῶν. Εἶπεν δὲ αὐτοῖς Μωϋσῆς: Πράξατε ὡς γινώσκετε καὶ σώσατε τὸν λαόν μου. Οἱ δὲ περιεζώσαντο τὰς ἑαυτῶν ρομφαίας καὶ ἐπῆλθον μετὰ τῶν στρατιωτῶν αὐτῶν εἰς ὑπάντησιν τοῦ Ἰοῦ τῆς Κορώνης. Εἶπον δὲ τῷ λαῷ: Ἀκούσατε τὰς ἐντολὰς καὶ νουθεσίας ἡμῶν. Ἐγκλείσθητε εἰς τὰς σκηνάς σας καὶ οὐ μὴ ἐξέλθητε ἐξ αὐτῶν, ὅτι ὁ Ἰὸς πανταχοῦ περιπολεῖ. Κρυφὸς γὰρ καὶ ἀόρατός ἐστι. Τὰ σώματα ὑμῶν πανταχόθεν καλύψατε καὶ μὴ συγχρωτεῖσθε πυκνῶς, ὅτι δόλιός ἐστι καραδοκῶν βλάψαι ὑμᾶς. Καὶ ὁ λαὸς ἀπεκρίθη: Ἠνωτίσθημαν τὰς ἐντολὰς ὑμῶν καὶ τηρήσομεν αὐτάς.
Οἱ δὲ ἐκ Θεοῦ σταλέντες ταξιάρχαι τῷ Μωϋσῇ Τσιόδρας καὶ Χαρδαλέας μετὰ τῶν στρατιωτῶν αὐτῶν προῆλθον καὶ ἐπέπεσον ἐπὶ τὴν παρεμβολὴν Ἰοῦ τῆς Κορώνης, ἵνα πολεμήσωσιν αὐτόν. Καὶ μάχην σφοδροτάτην ἐποιήσαντο ἕως τὰς δυσμὰς τοῦ ἡλίου, ἀλλ’ οὐκ ἠδυνήθησαν ἐκπολεμῆσαι αὐτόν. Ἰσχυρῶς γὰρ ἀνθίστατο.
Τινὲς δὲ τοῦ λαοῦ παρήκοοι τῶν ἐντολῶν καὶ εὐήθεις οὐκ ἠβουλήθησαν τηρῆσαι τὸν ἐγκλεισμὸν καὶ παραμεῖναι εἰς τὰς σκηνὰς αὐτῶν καὶ ἀφρόνως ἐξῆλθον εἰς τὰ πέριξ τῆς παρεμβολῆς κινδυνεύοντες θύματα γενέσθαι καὶ βορὰ τοῦ Ἰοῦ.
Τῇ ἐπιούσῃ γενομένου τούτου γνωστοῦ τῷ Μωϋσῇ οὗτος ὠργίσθη τὰ μάλα καὶ ἐνετείλατο τοῖς ὑπηρέταις αὐτοῦ ὅπως συλλάβωσι τούτους καὶ μαστιγώσωσι.
Καὶ ἐξῆλθεν καὶ πάλιν Τσιόδρας καὶ Χαρδαλέας, ὅπως ἀπαντήσωσι καὶ πάλιν τὸν Ἰὸν τῆς Κορώνης ἐν τῷ πεδίῳ. Καὶ ἐπέδραμον ἔφιπποι κατ’ αὐτοῦ μετὰ τῶν ταξιαρχῶν αὐτῶν σθεναρῶς καὶ γενναίως. Καὶ ἐπολέμουν αὐτὸν ἕως μεσημβρίας. Ὁ δὲ Μωϋσῆς ὁρῶν τὴν μάχην ἐδέετο τοῦ Θεοῦ ἵνα ένδυναμώσῃ τοὺς μαχητὰς τοῦ λαοῦ καὶ εἶπε: Στήτω ἡ ἡμέρα καὶ ὁ ἥλιος καθ’ ὕψος τόξου αὐτοῦ. Καὶ ἰδοῦ ὁ Θεὸς ἐπέτεινεν τὰς ἀκτίνας τοῦ ἡλίου καὶ τὸ καῦμα αὐτοῦ ἐπί τοῦ Ἰοῦ τῆς Κορώνης καὶ τῶν στρατιωτῶν αὐτοῦ καὶ ἐξουθένωσαν πάντας. Καὶ θαῤῥρήσαντες οἱ ταξιάρχαι Μωϋσέως ἔτι σφοδρότερον ἐπέδραμον ἐπὶ τὸν Ἰὸν τῆς Κορώνης καὶ ἐτροπώσαντο αὐτὸν καὶ ἠφάνισαν αὐτὸν ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς. Καὶ ἀνακάμψαντες Τσιόδρας και Χαρδαλέας εἰς τὰς σκηνὰς Μωϋσέως εἶπον αὐτῷ: Ἰδοῦ ἡμεῖς διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ ἐλυτρώσαμεν τὸν λαόν σου ἐκ τοῦ φοβεροῦ τούτου καὶ ἀνθρωποβόρου ἐχθροῦ. Παράλαβε οὖν αὐτὸν καὶ ἔξελθε τῆς γῆς ταύτης τῆς ἀνομίας καὶ ὁ Θεὸς ἔσεται πάντων βοηθός.

Ἡ εἰκόνα εἶναι λεπτομέρεια ἀπὸ τὸ περίφημο περγαμηνὸ εἰλιτάριο τοῦ 10ου αἰώνα μὲ τὴν ἱστορία τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυΐ. Cod. Vat. Pal. Gr. 431.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ


Παράξενες Νύχτες στην Ακρόπολη — Weird nights on the Acropolis

Ilias Kolokouris, PhD Candidate, University of Athens

And suddenly everyone’s lives had changed in the most unexpected manner. Forever? Who knows. Let’s hope just for the time being. Things take for granted were now expectations or wishes. Liberties, like walking down the street or staring at the waves of the open mediterranean sea, down in Pirea, were limited, if not banned. Weird days and nights at the Acropolis, bringing in mind the novel of Nobel Prize Laureate, Georgios Seferis Six Nights on The Acropolis.

In the novel, we read through a mystical saga of sexual liberty and maturation, that is played out in the streets, tavernas and brothels of Athens. Athens, which, in the novel is packed with poor refugees from the Asia Minor Catastrophe of 1922. Similar surreal nights seem to have occurred in Greece amidst the outbreak of the Pandemic. Today, Athens is packed with refugees again; but brothels as well as tavernas have all been shut down, because of the Pandemic of CoronaVirus 19. “Ζούμε ιστορικές στιγμές” a friend said, from New York. We do, indeed, live in historical moments. This Spring shall be a Milestone for generations that will come after the Pandemic.

Πάνω Κάτω η Πατησίων ;

But first, let us think about the word Pandemic. Pan — derives from πᾶν + δῆμος πάνδημος is derived from παν- (pan-, prefix meaning ‘all, every’) + δῆμος (dêmos, “the common people;”). The Athenians had connected Aphrodite Pandemos with their legendary unifying hero Theseus and sought her blessings in uniting the people of Athens politically and socially. Aphrodite Pandemos was also linked with Peitho, the personification persuasion. The two cults of Pandemos Aphrodite and Peitho had been established by Theseus after unifying the cities of Attica. According to Harpocration, who quotes Apollodorus,Aphrodite Pandemos has very old origins, “the title Pandemos was given to the goddess established in the neighborhood of the Old Agora because all the Demos (people) gathered there of old in their assemblies which they called agorai.”1

And where is Aphrodite Pandemos?

So let’s think, can we call the Pan-demic really a “pan” demos disease? Of EVERY-one? Legally, we definitely should. Probably earlier than now. Alas, linguistically, if we decide to call CoronaVirus-19 a “pandemic”, then we are all doomed. And are we? We cannot foresee the future. Let’s hope not and pray, those who believe, as well as follow the state rules.

No ouzo at the tavernas for today

The weird nights at the Acropolis occurred after the closure, on Friday the 13th, of all museums and archaeological sites, including the entire Acropolis, the Theatre of Dionysus, at least until the end of the month March. The Ministry of culture made the announcement, at first giving hope. The initial announcement was that “non open air archaeolgical sites shall close and museum visits shall be limited”. On March 12th. Then, shopping mall, cafes, hairdressers, everything was shut down as Greece had 117 confirmed cases and one (then, now up to 5) fatal cases.

The image of the empty Sacred Rock of Athena on these sunny spring days does look strange to everyone. Weird. Nonetheless, considering the current situation globally, it gives hope for survival. We will stay healthy and visit the Sacred Rock not scared, but happy and safe.

A group, probably the last student group for this spring season to travel the archaeological sites of Greece for 2020, visited the Acropolis last Friday. The site was merely crowded, very few were visiting, mostly families. Then, upon return at their hotel, one of the students got severely entoxicated and burst into a psychotic episode. Apparently, the use of ouzo has not been made clear as an apperitivo, an appetizer that you sip one glass of. After harassing fellow students near the empty Monastiraki Square, the student was kept in his room under strict surveillance from his dedicated supervisors and teaching assistants overnight. The student safely returned home, back to the US, not adding a bigger fatal problem to his fellow students. Had the full moon affected his mental health? Or general coronavirus pressure? The full moon, probably not, because it took place many nights before the incident.

Monastiraki Square, masked

But concern has increased with the shutting down of the archaeological sites amidst the greek economists. Besides the fact that the Roman Agora or the Theatre of Dionysus look dystopian when found so empty, some locals have different opinion. Soula, 59, local of Thission area, right across the Athenian Agora, argues in another manner “I prefer it now, as is; empty! People are just marching through in swarms, causing loud noise. This is a beautiful neighborhood and we have lost our peace over the last years with the huge tourism wave! We need to live in harmony and balance!”

Though this aspect might be true, the economy of Greece has had a massively negative impact with all the tours cancellations or rescheduling. The state has announced that there will be great fund for those whose jobs are at risk, but it is common knowledge that many work undeclared and were only waiting for the summer season to make a living for the whole year. Last year, more than 33 million visitors visited Greece. Unfortunately, though fertile the land, the locals seem to be not given the chance to grow their own goods, thus leaving tourism as the single alternative for an economy on the prowl from the shark markets. The markets, of course, are affected by all the massive cancellations. And this will, eventually, affect the locals. Will it make them turn to agriculture? But if you have no property and live in a modern city like Athens, how can you turn to agriculture?

In the meantime, the Hellenic Olympic Committee on Friday the 13th, too, made a public announcement suspending the rest of the Olympic Torch relay, because of fears for the spread of the Coronavirus. The Olympic Flame, not ancient custom, but a tradition started in 1928 in Amsterdam, became a Relay at the Berlin Olympics of 1936, which were, indeed organized by the Nazis.

“Therefore we do not need such a tradition! This country resisted Nazism! And also the whole dress up ceremony is absolutely kitch ! ” local of Olympia, Eleni, argues. This may be true for some, but the symbol of the Olympic Flame has been disconnected from the Nazi regime and the time it had Greece under occupation. At least, there was a progressive first in this 2020 Olympic Torch Relay, in the Archaeological Site of Olympia. Only about 100 visitors were allowed in the ceremony, including the Former President of Greece, Prokopios Pavlopoulos, who was given an award by the International Olympic Committee. The First of the Ceremony was the historic moment of a female athlete being the first torchbearer. Quite late, one could say, but at least Anna Korakaki, who has honoured the Greek flag started off the brief relay, to be followed by Ekaterina Stefanidi.

Lonely Karyatids in Athens

Afterwards, the brave Scotsman, Gerard Butler who played Leonidas in the legendary movie 300 had the courage to carry the light of the Olympic Flame into the modern city of Sparta. So far, only one case of Coronavirus has been reported from Sparta. Let’s hope the brave Leonidas shall not be affected as much as the greek economy.

This is Sparta!

Shops, bars and restaurants have all been shut down, due to the fear of the Coronavirus. The Crown above our heads, like the Sword of Damocles. Even though one could say we do not have that much power overall, unlike Damocles.

Culture Minister Lina Mendoni on Friday announced the closure of museums and archaeological sites across the country. Staff for the archaeological sites still continue to go to work, as minster Mendoni announced, to keep the archaeological sites safe. The health ministry has also put out an urgent call for an additional 2,000 medical staff, even though before the Coronavirus crisis there have occurred cut downs on public healthcare. The closures will last until March 30, as we know until now. On the other hand, epidimiologists argue that COVID-19 has not broken out fully in Greece, because of the good weather. But it is true that facts from myths, truth from fiction, made up stories from reality have been hard to decipher lately. One could bring in mind the words of Thycidides about the plague of Athens, crossing our fingers that visions and images like these do not occur again. But it does feel ironic that centuries after we are still unprepared globally for this, and the measures taken in 1918 for the spanish flu are quite similars to the measures today; For we have researched greek newspapers of 1918, and we found similar ideas like those of today, except written in purist Katharevousa. For now, Thycidides of Oloros, from the Athenian deme of Alimos; Pericles and both his legitimate sons, Paralus and Xanthippus, died of the plague. Aspasia made it and so did the great historian, to narrate the Funeral Oration as well as the Λοιμός τῶν Ἀθηνῶν:

θεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνθρώπων νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ μὲν κρίνοντες ἐν ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ μὴ ἐκ τοῦ πάντας ὁρᾶν ἐν ἴσῳ ἀπολλυμένους, τῶν δὲ ἁμαρτημάτων οὐδεὶς ἐλπίζων μέχρι τοῦ δίκην γενέσθαι βιοὺς ἂν τὴν τιμωρίαν ἀντιδοῦναι, πολὺ δὲ μείζω τὴν ἤδη κατεψηφισμένην σφῶν ἐπικρεμασθῆναι, ἣν πρὶν ἐμπεσεῖν εἰκὸς εἶναι τοῦ βίου τι ἀπολαῦσαι.

Θουκυδίδου Ιστορίαι 2.53

Neither the fear of the gods nor laws of men awed any man, not the former because they concluded it was alike to worship or not worship from seeing that alike they all perished, nor the latter because no man expected that lives would last till he received punishment of his crimes by judgment. But they thought there was now over their heads some far greater judgment decreed against them before which fell, they thought to enjoy some little part of their lives.

(Translation : Thomas Hobbes. translator. London. Bohn. 1843)

1 Rosenzweig, Rachel (2004). Worshipping Aphrodite: Art and Cult in Classical Athens. University of Michigan Press. p. 14.


Η Απαισία Επισκέπτις των Πατρών Γρίπη φεύγει

Εἶνε γνωστὸν ὅτι εἰς τὰς ἐπιδημίας ἔχει νὰ κάμῃ πολὺ τὸ ἠθικὸν!

Η Απαισία Επισκέπτις του 1918, λάθρα βιούσα εν τη πόλει

και πώς έφυγε από την Πάτρα

Ηλίας Κολοκούρης

Υπ. Διδ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Τραγουδεῖ, τραγουδεῖ καὶ ὅλαι αἱ κλεισμέναι ψυχαὶ εἰς τὰ νεκρὰ σώματα, αἰσθάνονται εἰς τὰ σπλάγχνα των τὰ ἡδονικὰ ἀναταράγματα τῆς ὡραίας Σουλαμίτιδος. Καὶ ὁ Τραγουδιστὴς θὰ τραγουδῇ, θὰ τραγουδῇ, μὲ τὴν ὑψηλοτέραν καὶ γλυκυτέραν του φωνήν, θὰ τραγουδῇ ἕως ὅτου αἱ ψυχαὶ πεταχθοῦν καὶ ἀνοίξουν ὅλας τὰς θύρας, ὅλα τὰ παράθυρα, ἕως ὅτου προβάλλουν ὅλαι ἐρωτευμέναι εἰς τὸ φῶς, διὰ νὰ ἰδοῦν τὸν τραγουδιστήν, ἀλλ᾿ ὁ τραγουδιστὴς δὲν θὰ εἶνε πλέον. Δὲν θὰ εἶνε ὁ τραγουδιστής, ἀλλὰ θὰ εἶνε ὅλαι αἱ ψυχαὶ ξυπνημέναι, ὅλαι αἱ θύραι καὶ τὰ παράθυρα ἀνοικτά, ἀλλὰ θὰ εἶνε ὅλαι αἱ ψυχαὶ ἐλευθερωμέναι, θὰ εἶνε ὅλαι αἱ ψυχαὶ ἐρωτευμέναι, ἐρωτευμέναι εἰς τὸ Φῶς.

Περικλής Γιαννόπουλος

Εκείνα τα φρικώδη, σχεδόν ντεκαντένς αισθητιστικά έγραψε ο συμπολίτης μας κ. Πετραλιάς στις 11 Οκτωβρίου 1918, με το εκτεθειμένον πτώμα επί της οδού Μπουκαούρη. Τρεις ημέρες μετά, 14 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή, διαβάζουμε την ανακοίνωση της Νομαρχίας Αχαϊοήλιδος, στο Νεολόγο:

Τὸ ἐκτεθειμένον πτῶμα

Κατόπιν τῆς δημοσιευθείσης διαμαρτυρίας ὑπὸ τοῦ συμπολίτου μας κ. Ξεν. Πετραλιᾶ περὶ τοῦ ἐπὶ διήμερον ἐκτεθειμέου πτώματος ἐν μέσῃ ὁδῷ, ὁ Νομάρχης κ. Βουτσινᾶς διέταξε τὸν κ. Διευθυντήν τῆς ἀστυνομίας, ὅπως προβῇ εἰς αὐστηρὰν ἀνάκρισιν περὶ τοῦ ὑπευθύνου. Ἐκ τῶν ἀνακρίσεων προέκυψεν, ὄτι τὴν εὐθύνην φέρει ὁ ἀστυνόμος τοὺ 4ου τμήματος, τοῦ ὁποίου καὶ ἐζητήθη ἡ τιμωρία.

Ο αστυνόμος αυτός λοιπόν τέθηκε σε διαθεσιμότητα; Σε δυσμενή μετάθεση; Δεν γνωρίζουμε. Πάντως η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό της Αντάντ, υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Πόλεμος βρίσκει τον Βενιζέλο Δικαιωμένο έναντι του Βασιλέα, τους Έλληνες νικητές, αλλά και εξαντλημένους. Και συνεχίζεται ο πόλεμος μέχρι την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Κάπου εκεί πολλοί στρατιώτες, εξαντλημένοι από χρόνια πολέμου, φεύγουν για τις ΗΠΑ και το Μεξικό, συμπεριλαμβανομένου του Θεοφάνη Κολοκούρη. 

Ωστόσο, ήδη τον Μάιο του 1918 η Βουλγαρία έχει ηττηθεί από τις τραυματισμένες ελληνικές δυνάμεις. 1835 Βούλγαροι στρατιώτες συλλαμβάνονται ως αιχμάλωτοι. Και μερικοί εξ αυτών αποδεικνύονται χρήσιμοι για την Πάτρα που ασθενεί και βρίθει ακαθαρσιών !

Ἑζητήθησαν Βούλγαροι

Ὁ κ. Νομάρχης Βουτσινᾶς κατόπιν τῆς ἐλλείψεως ἐργατῶν διὰ τὴν καθαριότητα τῆς πόλεως, ἐζήτησε παρὰ τοῦ Ὑπουργείου τὴν ἀποστολὴν 100 Βουλγάρων αἰχμαλώτων, ὅπως ἀπασχοληθοῦν διὰ τὴν καθαριότητα τῆς πόλεως.

Οι Βούλγαροι αυτοί αιχμάλωτοι καταφθάνουν, καθαρίζουν τελικά την πόλη, αλλά ήδη από τις 15 Οκτωβρίου, και τούτο αιτιολογείται με δημοσίευμα την επόμενη ημέρα σχετικά με το καταστρεπτικό δια τον Ελληνισμόν έργο των Βουλγάρων. Πριν φθάσουν οι αιχμάλωτοι όμως ήδη διαβάζουμε πως

Κατὰ πληροφορίας ἰατρῶν, παρατηρεῖται ποιά τις ὕφεσις εἰς τὴν μαστίζουσαν τὴν πόλιν ἐπιδημίαν τῆς γρίππης. Τὰ σημειούμενα νέα κρούσματα καθ᾽ ἑκάστην εἶνε ἐλάχιστα, τοῦτο δὲ ὀφείλεται εἰς τὰ προφυλακτικά μέτρα, τὰ ὁποῖα αὐτοὶ ὁι κάτοικοι λαμβάνουν, ἀποφεύγοντες τὰς ψύξεις, τὰς συγκεντρώσεις καὶ τὴν εἰς τὸ ὕπαιθρον παραμονὴν κατά τὰς νυκτερινὰς ὥρας. Ἀτυχῶς, λόγῳ τῆς έπιδειχθείσης ἀπροθυμίας τῶν ἰατρῶν τῆς πόλεως εἰς τὴν πρόσκλησιν τοῦ κ. Νομάρχου, δὲν κατωρθώθη ὁ καταρτισμός στατιστικῆς τῶν ὅλων κρουσμάτων καὶ τῶν σημειουμένων νέων τουιούτων καθ᾽ ἑκάστην, ὥστε νὰ κρίνουν αἱ ἀρχαί ἐπακριβῶς καὶ ἐπὶ τῇ βάσει στατιστικῆς περί τῆς πορείας τῆς νόσου, τῆς ἐξαπλώσεως ἤ τῆς περιστολῆς ἀυτῆς ἀπὸ ἡμέρας εἰς ἡμέραν. Ἐξ ἄλλου ὁ Ἱατρικὸς Σύλλογος, ὅστις ἐκλήθη προχθὲς δὲν κατώρθωσε νὰ συνεδριάσῃ, καθότι μόνον τρεῖς τῶν ἰατρῶν προσῆλθον καὶ συνεπῶς ἐματαιώθη ἡ σύσκεψις.

Αλλά παρά το καθησυχαστικό δημοσίευμα της Νομαρχίας, πανικός έχει κυριεύσει την πόλη. Φήμες κυκλοφορούν για μάγια, για κάποια κατάρα που έχει πέσει στην πόλη, η απελιπισία κυριεύει τον κόσμο. Όπως και σήμερα καλοθελητές βρίσκονται, αλλά δεν είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο ή σε θεσμικό ρόλο. Ανώνυμη επιστολή του κυρίου ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΟΥ δημοσιεύεται στο Νεολόγο ανήμερα του Αποστόλου Ιακώβου. Εκεί ο ανώνυμος του Συνδέσμου Μηχανοτεχνιτών, περιγράφει την λύση, πώς η ενδημική νόσος θεραπεύθηκε μετά από πυρκαγιές και κατακλυσμιαίες βροχές στη Θεσσαλονίκη, με τον ενδιαφέροντα πιασάρικο τίτλο:

Ο ΚΑΦΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΝ

Τὸ φάρμακον ἐις ὁπερ ἀναφέρομαι ἔχει τὴν πηγή του ἐν τῇ Βίβλῳ, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ αἰῶνες κατόπιν ἔκαμον χρῆσιν αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ ἡ Ἀναγέννησις ἐχρησιμοποίησε τοῦτο τῇ συμπράξει τοῦ τότε άνακαλυφθέντος πυροβόλου. Ἀγνοῶ ἄν οἱ τότε ἀρμόδιοι τρόφιμοι τῆς τέχνης τοῦ Ἱπποκράτους ἐβασίζοντο ἐπὶ τῆς παραγωγῆς τοῦ καπνοῦ ἤ τῆς διαταράξεως τῶν ἀερίων στρωμμάτων. Ἐκ τῆς παιδικῆς ἡλικίας ἠγάπων τὸν καφφὲν καὶ ἐπὶ δεκαετίαν ἐμπορεύθην αὐτὸν ἐν Καΐρῳ. Εὐρέθην ἐν μέσω τῶν βροτολοιγῶν ἐπιδημιῶν, αἵτινες ἐμάστισαν τὴν Αἴγυπτον ἐπὶ 8 ἔτη. Δὲν ἔπαθον ποτὲ τὸ ἐλάχιστον καὶ ἀποδίδω τὴν ἀτρωσίαν μου εἰς τὴν πολυποσίαν τοῦ καφὲ. Γνωρίζω ὅτι φονεύει τὰ μικρόβια τοῦ τύφου ἐντὸς 5 ὡρῶν, τὰ τῆς χολέρας ἐντὸς 18 ὡρῶν καὶ πολλῶν ἐλαφροτέρων ἐνδημικῶν νόσων ἐντὸς 2 ὡρῶν. Πρόκειται περὶ τοῦ καφφὲ τῆς Μόκκας, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ καφφέδες οἱ παραγόμενοι πέραν τῆς 22 μοίρας Ἰσημερινοῦ, ὡς ο Βραζιλιανὸς τὸν ὀποίον ἔχομεν εἶνε προικισμένοι μὲ πολὺ καλὰς ἰδιότητας.

Μέσα στο χάος, καταφθάνει αποστολή του Ιατροσυνεδρίου εξ Αθηνών, αποτελούμενη από τους καθηγητές Ιατρικής κ. Σακόρραφο και κ. Μανούσο. Αυτοί προκαταβολικώς 

συνιστοῦν τὴν ἀποφυγὴν τῶν καφενείων, τῶν ζυθοπωλείων, τῶν ζαχαροπλαστείων, τῶν ναῶν καὶ ἐν γένει τῶν κέντρων ἔνθα γίνονται δημόσιαι συγκεντρώσεις. Ταυτόχρονα, απαγορεύουν τις επισκέψεις στους ασθενείς και την απολύμανση των νοσηλευόντων. 

Οἱ κάτοικοι δέον νὰ κλείωνται εἰς τὰς οἰκίας των μετὰ τὴν δύσιν τοῦ ἡλίου. Ἐπιτρέπονται τὰ οἰνοπνευματώδη ποτὰ, ὄχι ὁμως καὶ ἡ τούτων κατάχρησις. Ἐπιβάλλεται ἡ καλὴ διατροφή. Διαδόσεις περὶ ὑπάρξεως ἄλλης νόσου εἶνε ἀβάσιμοι καὶ ψευδεῖς.

Έτσι, σχεδόν διαψεύδουν την επιστολή, ενώ ο Νομάρχης καθώς η κινίνη τελειώνει, παραγγέλνει ένα παρεμφερές φάρμακον, την κίνα : 

Ἀνἀγκη ὡσαύτως οἱ πάσχοντες νὰ λαμβάνουν ἄφθονα ζεστὰ καὶ ἐφιδρωτικά. Εἶναι τὸ ἀσφαλέστερον μέσον θεραπείας τῆς γρίππης. Κακῶς νομίζουν πολλοί, ὅτι πρέπει να λαμβάνουν κινίνην ὡς προληπτικὸν μέτρον.

Τα αποθέματα καφέ επίσης τελειώνουν, οπότε οι καφεπώλες των Πατρών πωλούν ζάχαρη.

Την επόμενη ημέρα, 16 Οκτωβρίου, οι ιατροί καθηγητές εξ Αθηνών προβαίνουν σε επίσημη ανακοίνωση, όπου καταλήγουν πως προϋπήρχε ελονοσία, η οποία καλλιεργεί την γρίππη εἰς τὴν βαρεῖαν μορφὴν αυτής. Έτσι δίνουν σαφείς οδηγίες, πέραν των μέτρων:

Ἠ Ἰνφλουέντζα ἤ Γρίππη εἶνε κολλητικὴ ἀρρώστεια. Τὸ μικρόβιον τῆς ἰνφλουένζας εἶνε μέσα εἰς τὰ πτύσματα τοὺ ἀρρώστου. Ὅταν ὁ ἄρρωστος βήχῃ ἤ πταρνίζεται ἤ ὁμιλῆ δυνατὰ, φεύγουν ἀπὸ τὸ στόμα καὶ τὴν μύτην του χιλιάδες μικρόβια ινφουέντζας, τὰ ὁποῖα ἀνακατεύονται μὲ τὸν ἀέρα. Κολλᾶ κανεὶς ἰνφλουέντζαν καὶ ὅταν φιλήσἡ τὸν ἄρρωστον ἤ πιάσῃ τὸ χέρι του ἤ τὸ μανδύλι του ἤ πίῃ νερὸ μὲ τὸ ποτῆρι τοῦ ἀρρώστου ἀκαθάριστον. 

Εἶνε ἀνάγκη μόλις ἐννοήση κανείς τὰ πρῶτα συμπτώματα τῆς ἰνφλουέντζας, δηλ. κακοδιαθεσίαν, πυρετὸν, βῆχα κλπ. να πέσῃ εἰς τὸ κρεββάτι, νά κάμῃ δίαιταν μὲ ζεστὸ γάλα καὶ ἐν ανάγκῃ νὰ φωνάξῃ τὸν ἰατρὸν, χωρὶς ν᾽ ἀφήσῃ νὰ προχωρήσῃ τὸ κακόν. Να προφυλάσσσηται ἀπὸ τὰ κρυολογήματα, νὰ μὴ κουράζηται περισσότερον ἀπὸ ὄσον πρέπει, νὰ μὴ πίνῃ πολύ κρασί κονιάκ ἤ ἄλλα σπίρτα. Νὰ μὴ πηγαίνη εἰς μέρη ὅπου εἶνε πολλοί ἄνθρωποι, δηλ. εἰς καφενεῖα, κινηματογράφους, θέατρα κλπ.

Γύρω στις 20 Οκτωβρίου δείχνει να κοπάζει η Γρίππη στην Πάτρα, κατόπιν των μέτρων, τα κρούσματα είναι πλέον ολιγάριθμα και δεν είναι πια θανατηφόρα. Η Ακαδημία των Παρισίων καθώς έχει εντελώς τελειώσει η κινίνη συνιστά κίνα τρεις φορές την ημέρα αραιωμένη σε καφφέ. Τελικά η ιατρική συνδυάζεται με τα μαντζούνια, τι να πει κανείς; Πάντως, όπως διαβάζουμε στο Νεολόγο της 20ης Οκτωβρίου 

Τὰ καφενεῖα, ἄν μὴ ὅλα, τὰ πλείστα, διὰ τὴν ἔλλειψιν κόσμου κλείουσιν ἐνωρὶς καὶ οὑτω ἡ πόλις ἐφησυχάζει τὰς νύκτας ἐξασφαλίζουσα τὴν ὑγείαν της.

Την επόμενη μέρα δημοσιεύεται το Χρονογράφημα Ἡ Επισκέπτις, αφού καθώς φαίνεται έχει επέλθει ύφεση και η κυρία Γρίππη έφυγε πια από την Πρωτεύουσα Αχαϊοήλιδος. Πλην όμως συνεχίζονται οι κηδείες, ενώ ἐπειδὴ ἐνοχλοῦνται ἐπικινδύνως οἱ βαρέως ἀσθενεῖς ἐκ γρίππης ἀπὸ τὰς μουσικὰς τῶν κηδειῶν καὶ ἐγένοντο παράπονα ἐκ μέρους συγγενῶν, ἡ ἀστυνομικὴ ἀρχὴ θ` ἀπαγορεύσῃ νὰ ἀκολουθοῦν τὰς κηδείας μουσικάς.

Οι δημότες πια δεν πεθαίνουν από την Ισπανική Γρίπη εν Πάτραις. Έτσι, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει σε ανακοινώσεις στατιστικών στις 25 Οκτωβρίου 1918. Συνολικώς από 1 ἔως 20 Οκτωβρίου άπέθανον ἄνδρες 204 και γυναῖκες 277, ἤτοι 481. Ἐκ τοῦτων ἀπέθανον εκ γρίππης ἄνδρες 168 και γυναῖκες 226, ἤτοι 394. Ἡ μεγαλειτέρα θνησιμότης παρατηρεῖται ἀπὸ τὼν 40 ἐτῶ καὶ κάτω, φθάσασα τα 313 άπέναντι μόνον 81 ἀπὸ 40 καὶ ἄνω. Τέλος, δημοσιεύεται ο πίνακας με τις συνοικίες που θρήνησαν θύματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

Οι κηδείες βεβαίως συνεχίζονται και ο κόσμος ασθενεί από την αιώνια ασθένεια, τον θάνατο. 30 Οκτωβρίου έχουμε 10 θανάτους. 3 Νοεμβρίου 5 θανάτους. Στα μέσα Νοεμβρίου η Ισπανική Γρίπη έχει φύγει από την Πάτρα. Έπονται άλλες αιτίες θανάτου, εγκλήματα ερωτικά (Πυρπόλησις οἰκίας ἀπίστου ἐραστοῦ ὐπὸ πρώην ἀοιδοῦ ἐκ Βαρβασαίνης), ο Μεγάλος Πόλεμος, το επισιτιστικό της χώρας μας.  

Φαίνεται πως η Γρίπη συνεχίζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, ηρεμεί ως εξαφανίζεται στην Αχαΐα, αλλά καταπλακώνει την Ηλεία και την πρωτεύουσα, καθώς τα μέτρα για κλειστά θέατρα μεταφέρονται εκεί, στην Αθήνα.

Πράγματι, αραιώνει ο κόσμος στα θέατρα της εποχής, τα θέατρα αργούν παντελώς, ενώ όπως διαβάζουμε και στην εφημερίδα Έθνος αρχές Νοεμβρίου, το φιλοθεάμον κοινό πέφτει σε κατάθλιψη :

ΟΙ ΚΑΤΗΦΕΙΣ

Οἱ τζαμπατζῆδες τῶν θεάτρων εἶνε ἐκτάκτως δυσηρεστημένοι κατὰ τῆς γρίππης. Τοὺς ἔκλεισε τὰ θέατρα. Περιφέρονται κατηφεῖς, ὡσὰν νὰ ἐκεθρονίσθησαν καὶ αυτοὶ μαζὶ μὲ τὸν Κάϊζερ. Δὲν δύνανται δὲ νὰ ἐννοήσουν πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ προσβάλλεται κανεὶς ἀπὸ τὴν γρίππην ἐυκολώτερον ἐις τὸ θέατρον καὶ ὄχι εἰς τὸν κινηματογράφον, εἰς τὸν ὁποῖον φεὐ! ἐφέτος δὲν ἔχουν εἴσοδον. Τοιουτοτρόπως ἔγιναν οἱ φανατικώτεροι ἐχθροὶ τῆς γρίππης, διὰ τὴν ὁποίαν δὲν παύουν ζητοῦντες δεκάκις τῆς ἡμέρας πληροφορίας. ῾Ὀλοι εὐρίσκουν ὅτι ἡ νόσος δὲν εἶνε μόνον ἐν ὑφέσει, ἀλλὰ ἐξέλιπεν ἐντελῶς. ῾Ὡστε ἀποροῦν διὰ τὸ κλείσιμον τῶν θεάτρων.

Τι να κάνουνε λοιπόν; Αναγιγνώσκουν μυθιστορήματα, όπως το ωραίο Ο Κόσμος κι ο Κοσμάς, του Γρηγορίου Ξενόπουλου, που δημοσιεύεται σε συνέχειες στην ίδια εφημερίδα εκείνη την εποχή, πίνουν μουρουνέλαιο και ιαματικά ύδατα πόσεως.

Στις 5 Νοεμβρίου γίνεται λιτανεία στο κέντρο των Αθηνών:

Εἰς τὴν Πλατεῖαν τῆς Ὁμονοίας εἶδα προχὲς τὸ κατανυκτικὸν θέαμα μιᾶς λιτανείας διὰ τὴν καταδίωξιν κι ἐξόντωσιν τῆς γρίππης “θείᾳ συνάρσει”. Ὁ βορριᾶς οὖχ ἦττον ἐφυσοῦσε δριμύτατος. Καὶ ἕνα πλῆθος γραϊδίων, πιστῶν, μὲ τὰ πλευρὰ ἐκτεθειμένα εἰς τὴν δολοφονικὴν πνοὴν τοῦ βορριᾶ, ἐδέετο κατανυκτικώτατα. 

Λέει στο γράφοντα Τιμολέοντα Σταθάτο ένας γιατρός:

Ἱδοὺ ἕνας τρόπος νὰ αὐξήσῃ ἡ θνησιμότης ἀπὸ τὴν γρίππην. Ὅλοι αυτοὶ δὲν θὰ άποφύγουν τὰς ψύξεις μὲ αυτὸ τὸ διαβολόκρυο. Θὰ πουντιάσουν. Δὲν βλάπτει καὶ ἡ λιτανεία. Πῶς λένε οἱ παπάδες. Ἡ πίστις σου σέσωκέ σε, θαρρῶ.

Τέλος πάντων, ο γράφων και αντιγράφων τούτα δεν έβγαλε και πολλά συμπεράσματα. Κάνει καλό ο καφφές; Κι αν ναι, ποιος καφφές; Ο Βραζιλιάνος ; Ζούμε την Αποκάλυψη του Ιωάννου; Κι αν ναι, σε ποιο εδάφιο βρισκόμαστε; Ένα είναι σίγουρο, ότι φαίνεται να  επικρατεί το “Όποιον Πάρει ο Χάρος”, το παίγνιον της Τουρκοκρατίας. Επομένως ευχόμεθα υγεία σε όλους, ψυχραιμία και όχι πανικό, καθώς, για να αντιγράψουμε πάλι τον χρονικογράφο της εποχής, ο πανικός αποτελεί “προδιάθεσιν εις κάθε αρρώστειαν”! 

Υγιαίνετε !


Η ΥΓΙΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ Τα νέα παλιά μέτρα για την Επιδημία Γρίπης του 1918 εν Πάτραις

Category : Uncategorized

Το 1918 ξεσπά επιδημία γρίπης ισπανικής. Βρισκόμαστε σε μια Πάτρα όπου έχουν μόλις γίνει οι πρώτες δημοτικές εκλογές με ψηφοδέλτιο (1914)  και έχει εκλεγεί ο Δημήτριος Ανδρικόπουλος Μπουκαούρης. Της γνωστής οικογενείας πολιτικών. Η γρίπη δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς φθάνει στην Πάτρα, πάντως από τα δημοσιεύματα με τις αποφάσεις και τα μέτρα φαίνεται πως πολλοί θεώρησαν ότι προήρχετο από τις ακαθαρσίες της πόλης. Τα μέτρα; Θαρρώ πως πολύ δεν διαφέρουν και από τα σημερινά.

Και δες και θάρρος οι αρχές, να λένε ευθέως πως πρέπει να καλύπτονται εντελώς τα φέρετρα, αλλιώς δε θα πηγαίνουν οι ιερείς στις κηδείες.

Δήμαρχος Μπουκαούρης είπαμε; Για να δούμε την τελευταία εικόνα, κατόπιν της λήψεως των περίφημων μέτρων. Ένα ανώνυμο, φρικώδες πτώμα κείται επί ημέρας και σήπεται. Σε ποια οδό ευρίσκεται; Εις την οδό Μπουκαούρη. Έκτακτα!

Η ΥΓΙΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 1918

Τα λαμβανόμενα μέτρα

Δι᾽ ἐγγράφου του ὁ κ. Νομάρχης χθες τὴν πρωῗαν πρὸς τὸν Ἰατρικὸν Σύλλογον ἐζήτησεν, ὅπως συγκληθῇ ὁ Σύλλογος ἀμέσως εἰς συνεδρίαν καὶ ὑποδείξῃ τὰ ληπτέα μέτρα πρὸς καταπολέμησιν τῆς ἐπιδημίας, ὑποβάλῃ δὲ ἐπὶ τῇ βάσει πληροφοριῶν ἑνὸς ἑκάστου ἰατροῦ στατιστικὴν τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν μέχρι τοῦδε κρουσμάτων.

Ἀνάλυσις ὑδατος. Ἐπισκευὴ ὁδοῦ

Ὁ κ. Νομάρχης δι᾽ ἐγγράφου του πρὸς τὸν Διευθυντὴν τοῦ Νοσοκομείου κ. Κορύλλον ἐζήτησε ὅπως ἐνεργηθῇ χημικῆν ἀνάλυσις τοῦ ὕδατος τῆς πόλεως. Δι᾽ ἑτέρου δὲ ἐγγράφου του πρὸς τὸν κ. Νομομηχανικὸν ὁ κ. Νομάρχης διέταξεν ὅπως κληθῇ ὁ ἐργολάβος κ. Λυκούδης καὶ προβῇ εἰς τὴν ἄμεσον ἀνακαίνισιν τῆς ὁδοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἀποτελούσης ἑστίαν μολύνσεως ὡς ἔχει σήμερον.

Ἐπιθεώρησις Οἰκιῶν

Ὑπὸ τοῦ κ. Νομάρχου κατηρτίσθη Ἐπιτροπὴ ἐκ τοῦ ἐπόποτου τῆς καθαριότητος κ. Μεϊντάνη, ἑνὸς Δημοτικοῦ ὑπαλλήλου καὶ ἑνὸς ἀνθυπασπιστοῦ τῆς χωροφυλακῆς οἵτινες συνοδευόμενοι ὑπὸ δύο χωροφυλάκων θὰ περιέρχονται τὴν πόλιν καὶ θὰ εἰσέρχονται εἰς τὰς αὐλὰς τῶν οἰκιῶν, ὅπως ἐξετάζουν ἐὰν τηρῆται καθαριότης. Ἡ ἐπιτροπὴ θὰ εἰσέρχεται ἐν ἀνάγκῃ καὶ εἰς τὰς οἰκίας.

Λειτουργία Φαρμακείων

Ὁ κ. Νομάρχης ἐπέτρεψεν εἰς ὅλα τὰ φαρμακεῖα, ὅπως λειτουργοῦν καὶ τὰς Κυριακὰς ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἡ έπιδημία. Τὸ μέτρον ἄρχεται ἐφαρμοζόμενον ἀπὸ σήμερον.

Οι σταθμοὶ τοῦ ΣΠΑΠ

Χθὲς ἐκλήθη ὑπὸ τοῦ κ. Νομάρχου ὀ ἐπιθεωρητῆς τοῦ ΣΠΑΠ κ. Πουλῆς καὶ παρεκλήθη, ὄπως διατάξη τάχιστα τὴν ἐπισκευὴν τῶν ἔξωθι τῶν ἀποθηκῶν τοῦ ΣΠΑΠ χώρων, ὥς καὶ τῆς ὁδοῦ τὴς ἀγούσης εἰς αὺτὰς ἀπὸ τῶν στρατώνων ἁγίου Διονυσίου καθότι αὕτη, ὡς αὐτοπροσώπως ἀντελήθφη εὐρίσκεται εἰς οἰκτρὰν κατάστασιν. Διέταξεν ὡσαύτως τὴν ἐπισκευὴν τοῦ χώρου τῦ πρὸ τῶν ἀποθηκῶν τοῦ σταθμοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ τοῦ τμήματος τῆς εἰς αὐτὰ ἀγούσης ὁδοῦ.

Διακοπὴ σχολείων

Ἀπὸ χθες διεκόπησαν τὰ μαθήματα ὅλων τῶν σχολείων Δημοτικῶν καὶ Δημοσίων ἐπί 12 ἡμέρας μέχρι τῆς 18 Ὀκτωβρίου. Ἡ διακοπὴ θὰ ἐξακολουθήση καὶ πέραν τῆς ἡμερομηνίας αὐτῆς ἐάν πραστῇ ἀνάγκη. Ὁ κ. Νομάρχης παρεκάλεσε δι᾽ ἐγγράφου του καῖ τὸν Γενικὸν Πρόξενον τῆς Ἰταλίας, ὅπως λάβῃ τὸ αὐτὸ μέτρον καὶ διὰ τὰ λειτουργοῦντα Ἰταλικᾶ σχολεῖα.

Ἐπίσης ἐζητήθη καὶ παρὰ τοῦ κ. Εἰσαγγελέως τῶν Ἐφετῶν ἡ διακοπὴ τῶν δημοσίων συνεδριάσεων των Δικαστηρίων.

Ζητεῖται Κινίνη

Δια τηλεγραφήματός του χθὲς πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον ὁ κ. Νομάρχης ἀνέφερε τὰ τῆς ἐπιδημίας καὶ ἐζήτησε τὴν ἀποστολὴν ἀφθόνου κινίνης τοῦ Κράτους.

Ἡ κάλυψις τῶν φερέτρων

Ὑπὸ τοῦ κ. Νομάρχου ἐδόθησαν διαταγαί εἰς τὴν ἀστυνομίαν, ὅπως ἐφαρμοσθῇ αὐστηρῶς ἡ ἀστυνομικὴ διάταξις, περί καλύψεως τῶν φερέτρων τῶν νεκρῶν κατὰ τὴν ἐκφοράν. Πρὸς τοῦτο ὁ κ. Νομάρχης συνιστᾷ, ὅπως οἱ ἱερεῖς μὴ συνοδεύουν κηδείας, ἂν πρότερον δὲν καλυφθῇ τὸ φέρετρον τοῦ νεκροῦ, διὰ λόγους δημοσίας ὑγιεινῆς.

Ἄλλα μέτρα

Ὀ κ. Νομάρχης θὰ διατάξῃ τὴν ἀπαγόρευσιν ἀπορρίψεως σκουπιδίων εἰς τοὺς λαχανοκήπους διὰ λιπάσματα. Ἐπίσης ἐπειδὴ ἀπαιτεῖται καλὴ δίαιτα διὰ τοὺς κατοίκους, ὅπως ἀντιστῶσι κατὰ τῆς ἐπιδημίας, θα διατάξῃ τὴν ἀπαγόρευσιν ἐξαγωγῆς πουλερικῶν, ὠῶν, σφαγίων καὶ ἄλλων τροφίμων.

Εἰς αυστηρότατα μέτρα διὰ τὴν καθαριότητα τῆς πόλεως προέβη καὶ ὁ Στρατιωτικὸς Διοικητὴς κ. Τριανταφυλλίδης, ὅστις ἔδωκεν αὐστηρὰς διαταγὰς εἰς τὰς περιπόλους, ὅπως ἐπιβλέπουν ἐν γένει τὴν τήρησιν τῆς καθαριότητος.

9 Οκτωβρίου

Ἔτερα μέτρα

Κατόπιν συνεννοήσεως τῶν ἀρχῶν ἀπεφασίσθη, ὅπως τὸ ἀποφασισθὲν μναμόσυνον ὑπὲρ τῶν πεσόντων κατὰ τὸν τελευταίον πόλεμωον, ἀναβληθῆ, πρὸς ἀποφυγὴν συγκεντρώσεως, δεδομένου ὅτι αἱ συγκεντρώσεις εἶναι ἐπιβλαβεῖς, λόγῳ τῆς ὑφισταμένης νόσου.

Ἐπίσης, κατὰ σύστασιν τοῦ κ. Νομάρχου ἀπεφασίσθη, ὅπως προσληφθῶσι καὶ ἔκτακτοι καθαρισταὶ διὰ τὴν πόλιν, προστεθῶσι δὲ καὶ ἕτερα τέσσαρα κάρρα διὰ τὴν ἔκτακτον καθαριότητα. Ἀτυχῶς ἠ περὶ προσθέτων καθαριστῶν καὶ ἑτέρων 4 κάρρων ἀπόφασις αὕτη τῶν ἀρχῶν, ἀναγκαιοτάτη ἄλλως τε, θὰ προσκρούσῃ εἰς τὴν ὑπάρχουσαν ἔλλειψιν ἐπαρκῶν ἐργατῶν κάρρων καὶ ἵππων, διὰ τὴν ἐργασίαν ταύτην τῆς καθαριότητος.

Παρὰ τὰ ἁνωτέρω, ἐλήφθη ἀπόφασις νὰ ἐνεργηθῇ ἔκτακτον ἄφθονον κατάβρεγμα τῆς πόλεως. χρήσιμον ἕνεκα τῆς περιστάσεως.

Ἐπιτροπὴ συσταθεῖσα ὑπὸ τοῦ κ. Νομάρχου ἐκ τῶν κ. κ. Ζαχαρᾶ Ἀ Γραμματέως τῆς Νομαρχίας, Τριανταφύλλου μοιράρχου, Μεϊτάνη ἐπόπτου τῆς καθαριότητος καὶ ἐκ δύο χωροφυλάκων περιῆλθε χθές τὰς ἀποκέντρους συνοικίας τῆς ἀρκτικῆς πλευρᾶς τῆς πόλεως καὶ ἐξήτασε τὰς διαφόρους οἰκίας. Παρετηρήθη ὑπὸ τῆς Ἑπιτροπῆς. ὅτι εἰς τὰς πτωχικὰς οἰκίας μετ᾽ ἐνδιαφέροντος ἤρχισαν οἱ ἔνοικοι νὰ επιμελῶνται τῆς καθαριότητος. Ἡ Ἐπιτροπὴ εξήτασε κατόπιν διάφορα καφενεία, ἑστιατόρια καὶ ξενοδοχεῖα. Ἐκ τούτων τὰ ἑστιατόρια τῶν ξενοδοχεῖων Ἀγγλίας καὶ Πατρῶν καὶ τοῦ Ζυθοπολείου Φιξ εὑρέθησαν εἰς αθλίαν κατάστασιν. Εἰς διάφορα καφφενεῖα ἠ Ἑπιτροπὴ κατέστρεψε περὶ τὰς 100 δέσμας παιγνιοχάρτων φρικωδῶς ἀκαθάρτων. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἠρκέσθη χθὲς εὶς συστάσεις περὶ καθαριότητος, ἀπὸ σήμερον δὲ θα καταγγέλῃ τοὺς μη συμμορφουμένους πρ`ς τὰς ὑποδείξεις αὐτῆς. Σήμερον θα περιέλθῃ ἄλλας συνοικίας. Ἡ Ἐπιτροπὴ θὰ καταγγείλῃ τοὺς ἰδιοκτήτας τῶν οίκιῶν, ὅσοι δὲν προβαίνουσιν εἰς ἐπισκευὰς σχετιζομένας πρὸς τὴν καθαριότητα τῶν οἰκιῶν των.

Μολαταύτα η καθαριότητα και οι Επιτροπές και όλα φαίνεται πως δεν απέδωσαν.

Καθώς λίγες ημέρες μετά τα περίφημα μέτρα γράφεται η κάτωθι λογοτεχνικότατη Εικών, πάλι στο Νεολόγο Πατρῶν!

Ἐν Πάτραις, 11 Οκτωβρίου 1918

ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑ

Θεωρῶ ὑποχρέωσιν καὶ ἀπέναντι τῶν συμπολιτῶν μου καὶ ἀπέναντι τῶν ἀρχῶν μας, αἵτινες μετὰ τόσου ἐνδιαφέροντος επιμελοῦνται τῆς καθαριότητος τῆς πόλεως καὶ μεριμνῶσι περὶ τῶν μέτρων πρὸς ἀντιμετῶπισιν λυσιτελῆ τῆς ἐπιδημίας, ὅπως παρουσιάσω χρονογραφικῶς μίαν εἰκόνα, ἥτις τυχαίως ὅλως ἐνεφανίσθη πρὸ ἐμοῦ χθὲς τὸ ἀπόγευμα ἐν μέσῃ ὁδῷ. Διηρχόμην τὴν ὁδὸν Μπουκαοὐρη (συνοκία ἄνω πόλεως) ὅτε ὀλίγον κάτωθι τῶν φυλακῶν Μαργαρίτη φρικτὴ καὶ ἀνατριχιαστικὴ εἰκὼν ἐνεφανίσθη ἐνώπιόν μου. Εἴς πολίτης νεκρὸς ἕκειτο ἑκτάδην ἐν μέσῃ ὁδᾠ, παρουσιάζων ὅλην τὴν φρίκην τῆς ἀγωνίας τοῦ θανάτου ἐπὶ τοῦ προσώπου, τὸ ὁποῖον ἧτο κατάστικτον ἀπὸ τὰς μυίας, αἵτινες κατὰ σμήνη ἐπτερύγιζον γύρω τοῦ προσώπου, ἐπὶ το στόματος τοῦ ὁποίου ἐζωγραφίζετο ἡ τελευταία ἀγωνία διὰ τῆς ἐκροῆς αφθόνου σιέλου.

Ἐφρικίασα πρὸ τοῦ θεάματος καὶ ζητήσας πληροφορίας παρὰ τῶν γειτόνων, ἔμαθον ὅτι ὁ δυστυχὴς αὐτὸς ἄγνωστος εὐρέθη τὴν πρωῗαν νεκρὸς εἰς ὅ μέρος εὐρίσκετο καὶ παρέμενεν ἐκεὶ τὸ πτῶμα καθ᾽ ὅλην τὴν ἡμέραν, χωρὶς τὸ ἀστυνομικὸν τμῆμα τὸ ἐπανειλημμένως εἰδοποιηθέν,ὥς ἐβεβαιώθην, νὰ σπεύσῃ καὶ μεταφέρῃ ἐκεῖθεν τὸν νεκρὸν εἰς τὸ Νεκροταφεῖον. Καὶ ἥδη ἐρωτῶ. Ποίαν ἀρχὴν βαρύνει ἡ εύθύνη τῆς ἀνατριχιαστικῆς ἐκείνης εἰκόνος τοῦ ἐν μέσῃ ὁδῷ ἐπί ὀλόκληρον ἡμέραν πτώματος ; Καὶ ἡ ἀρχὴ αὐτὴ θὰ συγκινηθῇ τουλάχιστον σήμερον, ὅπως σπεύσῃ καὶ μεταφέρη ἐκείθεν τὸν ἄταφον ἀπὸ διημέρου νεκρόν ; Εἶμαι πολύ περίεργος καὶ θα περιμείνω τὰς ἐνεργείας τῶν ἀρμοδίων, ἀλλὰ καὶ τὴν τιμωρίαν τῶν ὑπευθύνων τοῦ ἀπαισίου θεάματος.

Ξεν. Ε. Πετραλιᾶς


Από την επιδημία της Πάτρας, 1918

Category : Uncategorized

Εφημερίδα Νεολόγος

Ἐν Πάτραις, 11 Οκτωβρίου 1918

ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΗ ΕΙΚΩΝ

ΚΥΡΙΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑ

Θεωρῶ ὑποχρέωσιν καὶ ἀπέναντι τῶν συμπολιτῶν μου καὶ ἀπέναντι τῶν ἀρχῶν μας, αἵτινες μετὰ τόσου ἐνδιαφέροντος επιμελοῦνται τῆς καθαριότητος τῆς πόλεως καὶ μεριμνῶσι περὶ τῶν μέτρων πρὸς ἀντιμετῶπισιν λυσιτελῆ τῆς ἐπιδημίας, ὅπως παρουσιάσω χρονογραφικῶς μίαν εἰκόνα, ἥτις τυχαίως ὅλως ἐνεφανίσθη πρὸ ἐμοῦ χθὲς τὸ ἀπόγευμα ἐν μέσῃ ὁδῷ. Διηρχόμην τὴν ὁδὸν Μπουκαοὐρη (συνοκία ἄνω πόλεως) ὅτε ὀλίγον κάτωθι τῶν φυλακῶν Μαργαρίτη φρικτὴ καὶ ἀνατριχιαστικὴ εἰκὼν ἐνεφανίσθη ἐνώπιόν μου. Εἴς πολίτης νεκρὸς ἕκειτο ἑκτάδην ἐν μέσῃ ὁδᾠ, παρουσιάζων ὅλην τὴν φρίκην τῆς ἀγωνίας τοῦ θανάτου ἐπὶ τοῦ προσώπου, τὸ ὁποῖον ἧτο κατάστικτον ἀπὸ τὰς μυίας, αἵτινες κατὰ σμήνη ἐπτερύγιζον γύρω τοῦ προσώπου, ἐπὶ το στόματος τοῦ ὁποίου ἐζωγραφίζετο ἡ τελευταία ἀγωνία διὰ τῆς ἐκροῆς αφθόνου σιέλου.

Ἐφρικίασα πρὸ τοῦ θεάματος καὶ ζητήσας πληροφορίας παρὰ τῶν γειτόνων, ἔμαθον ὅτι ὁ δυστυχὴς αὐτὸς ἄγνωστος εὐρέθη τὴν πρωῗαν νεκρὸς εἰς ὅ μέρος εὐρίσκετο καὶ παρέμενεν ἐκεὶ τὸ πτῶμα καθ᾽ ὅλην τὴν ἡμέραν, χωρὶς τὸ ἀστυνομικὸν τμῆμα τὸ ἐπανειλημμένως εἰδοποιηθέν,ὥς ἐβεβαιώθην, νὰ σπεύσῃ καὶ μεταφέρῃ ἐκεῖθεν τὸν νεκρὸν εἰς τὸ Νεκροταφεῖον. Καὶ ἥδη ἐρωτῶ. Ποίαν ἀρχὴν βαρύνει ἡ εύθύνη τῆς ἀνατριχιαστικῆς ἐκείνης εἰκόνος τοῦ ἐν μέσῃ ὁδῷ ἐπί ὀλόκληρον ἡμέραν πτώματος ; Καὶ ἡ ἀρχὴ αὐτὴ θὰ συγκινηθῇ τουλάχιστον σήμερον, ὅπως σπεύσῃ καὶ μεταφέρη ἐκείθεν τὸν ἄταφον ἀπὸ διημέρου νεκρόν ; Εἶμαι πολύ περίεργος καὶ θα περιμείνω τὰς ἐνεργείας τῶν ἀρμοδίων, ἀλλὰ καὶ τὴν τιμωρίαν τῶν ὑπευθύνων τοῦ ἀπαισίου θεάματος.

Ξεν. Ε. Πετραλιᾶς


Modern Greek For Classicists Lesson 3

Category : Uncategorized

3 ΜΑΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Title in Video: Episode 3 : Eros_Kai_Alexandros_VIDEO OK

VIDEO IN FOLDER: 03_DIALOGUE_FINAL

 (87,2% – A1 level according to software)

 (12% – A2 level according to software)

Αλέξανδρος:

Πω πω πω πω ! Το κεφάλι μου πονάει… 

Πού είμαι ; Κολώνες βλέπω… Πού είμαι ;

Όπα ! Ένα παιδί με φτερά ! 

Πολύ μικρό είναι αυτό το παιδί !

 Άγγελος είναι ; Ποιος είναι αυτός ;

Ε, ε, ε ! Πώς σε λένε; Ποιος είσαι εσύ ; 

Τι κάνεις ;

Ερωτας: 

Γεια σου ! Με λένε Έρωτα ! 

Εγώ είμαι ο Έρωτας, ο μικρός. 

Χτυπάω με το βέλος μου ! Πίιιινγκ !

Είσαι τεμπέλης φίλε; Δεν δουλεύεις; 

Εγώ σε χτυπώ ! Ερωτεύεσαι ! Χα χα χα ! 

Εγώ είμαι μια χαρά ! 

Ο ερωτευμένος είναι δύο τρομάρες ! 

Εσύ ποιος είσαι;

Αλέξανδρος:
Γεια σου Έρωτα !

Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος και δεν καταλαβαίνω! 

Τι λες; Πού μένεις, Έρωτα;

Ερωτας: 

Εγώ ; Εγώ μένω στις καρδιές των ανθρώπων. 

Μένω παντού. 

Θέλει γυναίκα ο άντρας; 

Θέλει άντρα η γυναίκα ; 

Εγώ είμαι εκεί ! 

Δεν φεύγω ποτέ ! 

Μένω στην καρδιά σου, Αλέξανδρε, για πάντα !

Αλέξανδρος:

Εσύ ; Στην καρδιά μου; 

Μένεις στην καρδιά μου εσύ για πάντα ; 

Μα εσύ είσαι μικρό παιδί, Έρωτα ! 

Πώς έχεις τη δύναμη;

Ερωτας: 

Είμαι πάρα πολύ δυνατός εγώ! 

Η μαμά μου είναι η Νύχτα. 

Ο μπαμπάς μου είναι το Χάος. 

Γι’ αυτό πάω, χτυπάω ΜΠΑΜ 

και προκαλώ Χάος. 

Είναι πολύ αδύναμοι αυτοί που χτυπώ. 

Ο ερωτευμένος είναι αδύναμος. Αλήθεια τώρα.

Ο ερωτευμένος δεν έχει δύναμη, Αλέξανδρε.

Τίποτα.

Αλέξανδρος:

Και γιατί τους χτυπάς Έρωτα ; 

Είσαι κακός ; 

Και εντάξει. Εσύ τους χτυπάς, αυτοί πονάνε ;

Ερωτας: 

Εγώ ; Γιατί τους χτυπάω εγώ; Χαχαχαχα ! 

Γιατί έτσι, βρε ! 

Ο Έρωτας πάντα πονάει ! 

Εγώ είμαι η αρχή. Και εγώ είμαι το τέλος ! 

Θέλω εγώ ; Θέλει ο Ουρανός τη Γη. 

Θέλω εγώ; Κάνουν παιδιά ! 

Αλλά, εντάξει, έχω φτερά. Τσίου τσίου τσίου.

Αλέξανδρος:

Γιατί έχεις φτερά ; Δηλαδή, εσύ πετάς ;

Ερωτας: 

Ναι, πετάω ! 

Γιατί οι ερωτευμένοι δεν ξέρουν τι θέλουν. 

Το μυαλό τους πετάει.

Μία εδώ, μία εκεί. 

Χαχαχα ! 

Έ, και εγώ πετάω. 

Μία εδώ, μία εκεί. 

Χαχαχα ! 

Πετάω και φεύγω και πάω 

και χτυπώ και χτυπάω.

Και φεύγω πάλι.

Αλέξανδρος:

Και τώρα ; Πού πας τώρα Έρωτα ;

Ερωτας: 

Τώρα φεύγω. 

Πάω για το νέο βέλος. Τέλος. 

Γεια σου γεια σου ! 

Και προσοχή στον Έρωτα, Αλέξανδρε ! Προσοχή! 

Αλέξανδρος:

Μπα!… Τρελά πράγματα σήμερα… 

Πολύ τρελά πράγματα σήμερα!

GLOSSARY – ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 3:

Κεφάλι = head

Κολώνα = column

Παιδί = child

Άγγελος = angel

Χτυπάω = to hit with an arrow

Τεμπέλης = lazy

Ερωτεύομαι = to fall in love

Ερωτευμένος = fallen in love

Γυναίκα = woman

Άντρας = man

Φεύγω = to leave

Ποτέ = never

Πάντα = always

Προκαλώ = cause

Αδύναμος = weak 

Δύναμη = strength

Πετάω = to fly

Εδώ  = here

Εκεί = there

Νέος = young

Προσοχή! = Attention !

Τρελός = crazy

Κυνηγάω = to hunt

Αγαπώ = to love

νωρίς το πρωί = early in the morning

αργά το βράδυ = late in the evening

Νερό = water

Ελευθερία = liberty

COMPREHENSION EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 3:

 1. Τι βλέπει ο Αλέξανδρος στην αρχή του διαλόγου;

α) κολώνες 

β) ένα παιδί με φτερά, έναν άγγελο

γ) κολώνες και ένα παιδί με φτερά, έναν άγγελο

δ) τίποτε από τα παραπάνω

2) Ο Έρωτας στον διάλογο

α) είναι ένας μεγάλος άνδρας

β) είναι ένα μικρό παιδί 

γ) είναι ένας γέρος

δ) είναι ένα μωρό

3) Ο Έρωτας χτυπάει

α) τον άνθρωπο που δουλεύει πολύ

β) τον άνθρωπο που δεν δουλεύει γιατί δεν θέλει, είναι τεμπέλης

γ) τον άνθρωπο που δεν δουλεύει γιατί δεν μπορεί, είναι άνεργος

δ) τον άνθρωπο που δεν δουλεύει καθόλου 

4) Ο Έρωτας έχει φτερά, γιατί οι ερωτευμένοι

α) ξέρουν τι θέλουν

β) δεν ξέρουν τι θέλουν, το μυαλό τους πετάει

γ) πετάνε

δ) δεν πετάνε

5) Ο Ερωτευμένος/ η Ερωτευμένη :

α) έχει πολύ δύναμη, είναι δυνατός / δυνατή

β) δεν έχει πολύ δύναμη, είναι αδύναμος / αδύναμη

γ) δεν έχει φτερά

δ) έχει φτερά


GRAMMAR EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 3:

(ΡΗΜΑΤΑ – VERBS)

Άσκηση 1: 

Πονάω, χτυπάω, μιλάω

Σήμερα μελετάμε τα ρήματα σε -άω: μελετάω και μελετώ, για παράδειγμα! To study.
Το ίδιο κλίνονται και τα μιλάω – μιλώ = to speak. 

Ας δούμε το παράδειγμα:

Εγώ μιλάω ελληνικά. ή Εγώ μιλώ ελληνικά.

Εσύ μιλάς ελληνικά και αγγλικά.

Ο Γιάννης μιλάει στην Μαρία. Η Μαρία μιλά στον Γιάννη.

Εμείς μιλάμε μεταξύ μας.

Εσείς μιλάτε ο ένας στον άλλο.

Αυτοί μιλάνε για ποίηση.

Αυτές μιλούν για  πολιτική.

This type of verbs does decline like the classical greek τιμάω – τιμῶ but with differences in the Plural. Let’s see another example and try to create the forms in the exercise that follows:

Κυνηγάω = to hunt

Αγαπάω = to love

Κυνηγάω-κυνηγώαγαπ-
Κυνηγάςαγαπ-
Κυνηγά / Κυνηγάει αγαπ-
Κυνηγάμεαγαπ-
Κυνηγάτεαγαπ-
Κυνηγάνεαγαπ-

Κυνηγάω-κυνηγώ αγαπ-

Κυνηγάς αγαπ-

Κυνηγά / Κυνηγάει αγαπ-

Κυνηγάμε αγαπ-

Κυνηγάτε αγαπ-

Κυνηγάνε αγαπ-

(INSERT PICTURE WITH SB WHO SPEAKS)

This verb declines the exact way as the verb to start and to stop, that is ξεκινάω και σταματάω.

Εγώ λοιπόν θα ξεκινάω την πρόταση, εσείς θα την τελειώνετε με το δεύτερο ρήμα.

I will be starting the sentence and you will be finishing it. 

It is your turn ! Remember, be careful on the endings ! Let’s go together !

Πάμε μαζί!

 1. Εγώ ξεκινάω νωρίς το πρωί. Εγώ __________ αργά το βράδυ.
 2. Εγώ ξεκινώ νωρίς το πρωί. Εγώ __________ αργά το βράδυ.
 3. Εσύ ξεκινάς νωρίς το πρωί. Εσύ __________ αργά το βράδυ.
 4. Το τρένο ξεκινάει νωρίς το πρωί. Το τρένο __________ αργά το βράδυ.
 5. Το τρένο ξεκινά νωρίς το πρωί. Το τρένο __________αργά το βράδυ.
 6. Εμείς ξεκινάμε νωρίς το πρωί. Εμείς __________αργά το βράδυ.
 7. Εσείς ξεκινάτε νωρίς το πρωί. Εσείς __________ αργά το βράδυ.
 8. Αυτοί ξεκινάνε νωρίς το πρωί. Αυτοί __________ αργά το βράδυ. 
 9. Αυτές ξεκινούν νωρίς το πρωί. Αυτές __________ αργά το βράδυ.

θέλω, καταλαβαίνω, φεύγω

Μέχρι τώρα ξέρουμε τα ρήματα κάνω, μένω, δουλεύω, θέλω. Το ίδιο κλίνονται και τα ρήματα θέλω, καταλαβαίνω και φεύγω στο σημερινό μάθημα. 

Άσκηση 2:

Διαλέγω τη σωστή απάντηση στην ερώτηση:

 1. Θέλετε λίγο νερό κύριε Βασίλη;

α) Ναι, θέλουμε λίγο νερό.

β) Ναι, θέλω λίγο νερό.

γ) Ναι, θέλει λίγο νερό.

 1. Πότε φεύγει ο Αλέξανδρος;

α) Φεύγουμε αύριο το πρωί.

β) Φεύγω αύριο το πρωί.

γ) Φεύγει αύριο το πρωί.

 1. Γιώργο καταλαβαίνεις το μάθημα;

α) Το καταλαβαίνω, ναι.

β) Το καταλαβαίνεις, ναι.

γ) Το καταλαβαίνετε, ναι.

 1. Ο Έρωτας είτε μένει και μεγαλώνει είτε 

α) φεύγεις και είσαι πάντα παιδί.

β) φεύγουμε και είμαστε πάντα παιδιά.

γ) φεύγει και είναι πάντα παιδί.

 1. Η Ελευθερία

α) θέλω αρετή και τόλμη.

β) θέλει αρετή και τόλμη.

γ) θέλουν αρετή και τόλμη.

Άσκηση 3 : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΕΝΤΡΟ
Vector 628278624


Modern Greek For Classicists Lesson 2

Category : Uncategorized

2 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Title in Video: Episode 2 – Alexandros_Kai_Aspasia_ VIDEO OK

VIDEO IN FOLDER: 02_DIALOGUE_FINAL

 (97,1% – A1 level according to software)

Αλέξανδρος : Καλημέρα !

Ασπασία : Γεια σου. Είμαι η Σία. Πώς σε λένε;

Αλέξανδρος : Γεια σου, Σία! Τι όνομα είναι αυτό;

Ασπασία : Σία με λένε, από το Ασπασία ! Εσένα πώς σε λένε ;

Αλέξανδρος : Με λένε Αλέκο. 

Ασπασία : Αλέκο ! Τι όνομα είναι αυτό;

Αλέξανδρος : Αλέκο με λένε, από το Αλέξανδρος ! Χαίρω πολύ, Σία. Είσαι από την Αθήνα ;

Ασπασία : Όχι, είμαι από την Θεσσαλονίκη. Χαίρω πολύ, Αλέξανδρε. Εσύ από πού είσαι;

Αλέξανδρος : Είμαι από την Αθήνα. Τι κάνεις ;

Ασπασία : Πολύ καλά, ευχαριστώ. Μαθήματα, διαβάζω πολύ. Εσύ, πώς είσαι;

Αλέξανδρος : Μια χαρά.  Εδώ, στο σχολείο. Πού μένεις εσύ, Σία ;

Ασπασία : Μένω στο Θησείο. Αλλά το σχολείο μου είναι στο Παγκράτι. Εσύ πού μένεις;

Αλέξανδρος : Εγώ μένω εδώ, στο Παγκράτι. Πολύ κοντά στο σχολείο. Σία, έχεις αδέρφια;

Ασπασία : Έχω έναν αδερφό. Τον λένε Ανδρέα. Εσύ Αλέξανδρε, έχεις αδέλφια;

Αλέξανδρος : Ναι, έχω μία αδερφή. Την λένε Ελένη. Είναι μεγάλη, έχει οικογένεια και ένα παιδί.

Ασπασία : Έχει παιδί; Τέλεια! Πώς το λένε το παιδί;
Αλέξανδρος : Το παιδί το λένε Γιάννη. Την αδερφή μου τη λένε Ελένη. 

Ασπασία : Και η αδερφή σου τι κάνει; 

Αλέξανδρος : Τέτοια ώρα; Η αδερφή μου δουλεύει. Εσύ δουλεύεις;

Ασπασία : Εγώ; Τι λες βρε Αλέξανδρε; Είμαι μαθήτρια ! Στο σχολείο! 

Αλέξανδρος : Σωστά! Μα καλά, τι λέω; Και εγώ μαθητής είμαι. Διαβάζω, αλλά δεν δουλεύω!

Ασπασία : Α μπράβο ! Και εγώ και εσύ πηγαίνουμε στο σχολείο κάθε μέρα.

Αλέξανδρος : Ακριβώς ! Εγώ πάντως, δεν θέλω σχολείο κάθε μέρα. Εσύ θέλεις;

Ασπασία :  Ούτε εγώ θέλω σχολείο κάθε μέρα. Αλλά πηγαίνω.

Αλέξανδρος : Λοιπόν Ασπασία, αύριο πάλι ! Τα λέμε !

Ασπασία : Ναι, αύριο ! Χάρηκα!

Αλέξανδρος : Χάρηκα !

GLOSSARY – ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2:

Κάνω = to do

Πηγαίνω = to go

Θέλω = to want

Είμαι = to be

Μένω = to live / stay

Έχω = to have

Ο φίλος / η φίλη = friend

Ο μικρός / η μικρή / το μικρό = small / little

Ο μεγάλος / η μεγάλη / το μεγάλο = big / grand


Από τον Παναμά = from Panama

Από την Αμερική = from America (USA)

Από το Παρίσι = from Paris

Σε τον = στον Παναμά = in Panama : Μένω στον Παναμά

Σε την = στην Αμερική = in America/ I am going to America. Πάω στην Αμερική

Σε το = στο Παρίσι = in Paris: I live in Paris . Μένω στο Παρίσι

Θέλω – Δεν θέλω = I want / I do not want.

Είμαι – Όχι, δεν είμαι = I am / I am not

Μένω στην Ελλάδα – Όχι, δεν μένω στην Ελλάδα. = 

I live in Greece/ No, I don’t live in Greece.

Πηγαίνω – Δεν πηγαίνω = I go / I do not go

COMPREHENSION EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2:

Άσκηση 1: True or False? / Σωστό ή Λάθος ;

If there is a mistake in the sentence, write it correctly. Σ Λ

1) Η Σία είναι μαθήτρια, μένει στην Αθήνα και έχει καταγωγή από την Αθήνα, δηλαδή είναι από την Αθήνα. 

Αν η πρόταση είναι λάθος, γράψε τη σωστά.

_________________________________________________________

2) Η αδερφή του Αλέξανδρου, η Ελένη, είναι μεγάλη και δουλεύει. 

Αν η πρόταση είναι λάθος, γράψε τη σωστά.

_________________________________________________________

3) Το παιδί της αδερφής του Αλέξανδρου, της Ελένης, το λένε Παγκράτι.

Αν η πρόταση είναι λάθος, γράψε τη σωστά.

_________________________________________________________

4) Η Σία είναι μικρή, είναι μαθήτρια, πηγαίνει στο σχολείο και δουλεύει.

Αν η πρόταση είναι λάθος, γράψε τη σωστά.

_________________________________________________________

5) Ο Αλέξανδρος δεν δουλεύει. Είναι μαθητής, πηγαίνει στο σχολείο κάθε μέρα, αλλά δεν θέλει σχολείο κάθε μέρα.

Αν η πρόταση είναι λάθος, γράψε τη σωστά.

_________________________________________________________

Άσκηση 2:

Asking questions on feelings – Images for each feeling

Πώς είσαι; = Τι κάνεις;  = How are you ? 

Πώς είσαι; – Πολύ Καλά ! (Χαρούμενα) (INSERT HAPPY FACE JPG FROM ISTOCK)

Τι κάνεις;  – Καλά! (Ουδέτερο)  (INSERT OK FACE JPG FROM ISTOCK)

Πώς είσαι; – Τα ίδια (Ουδέτερο) (INSERT INDIFFERENT FACE JPG FROM ISTOCK)

Τι κάνεις;  – Έτσι κι έτσι (Ουδέτερο) (INSERT so -so FACE JPG FROM ISTOCK)

Also there are these vernacular varieties of feeling good: 

Πώς είσαι; – Καλούτσικα ! (INSERT HAPPY FACE JPG FROM ISTOCK)
Τι κάνεις; – Καλούλια ! (INSERT HAPPY FACE JPG FROM ISTOCK)
Τι κάνεις; – Τέλεια! (INSERT TOO HAPPY FACE JPG FROM ISTOCK)

Πώς είσαι ; -Χάλια (INSERT UNHAPPY FACE JPG FROM ISTOCK)

Τι κάνεις; – Τα ίδια… (INSERT INDIFFERENT FACE JPG FROM ISTOCK)

Άσκηση 3: Ευγένεια – Politeness


Brief note on Politeness Plural and age/intimacy;

In modern Greek, much unlike classical greek, Politeness is presented in the vernacular. The use of “Politeness Plural” (that probably derived from late Latin) is very common as a social marker and indicator of respect. This politeness is shown to people of older age or plain acquaintances. As the acquaintance becomes more intimate, politeness and formality can subside.

Χαιρετώ φιλικά – Greeting someone informally – use of Singular form 

(INSERT IMAGE JPG OF ASPASIA AND ALEXANDROS FROM FILM)

 • Γεια σου Ασπασία !
 • Γεια σου Αλέξανδρε !

Χαιρετώ επίσημα – Greeting someone formally – use of Plural form

(INSERT IMAGE JPG OF WOMAN AND OLDER WOMAN TALKING)

-Γεια σας κυρία Νίκη!

-Γεια σου Ελένη μου!

GRAMMAR EXERCISES – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2:

Άσκηση 4:  Nouns in -ος – η και -ι (αδερφός/ αδερφή/ παιδί)
ΕΝΙΚΟΣ – SINGULAR

ο αδερφόςη αδερφήτο παιδί
του αδερφούτης αδερφήςτου παιδιού
τον αδερφότην αδερφήτο παιδί
αδερφέαδερφήπαιδί

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ – PLURAL

οι αδερφοίοι αδερφέςτα παιδιά
των αδερφώντων αδερφώντων παιδιών
τους αδερφούςτις αδερφέςτα παιδιά
αδερφοίαδερφέςπαιδιά

Συμπληρώστε τα κενά / Fill in the gaps:

 1. Ο Νίκος είναι ο άντρας της ________ του Αλέξανδρου, Ελένης.
 2. Τα παιχνίδια των ____________ έχουν μεγάλη φαντασία.
 3. Ο Νίκος και η Ελένη έχουν ένα παιδί. 

Το όνομα του ___________ είναι Γιάννης.

 1. Τον ___________ της Ελένης τον λένε Αλέξανδρο.
 2. Η Μαρία και η Νίκη είναι ___________, έχουν τον ίδιο πατέρα και την ίδια μητέρα.
 3. Τα παιδιά του__________ μου είναι ανίψια μου.
 4. Ο δάσκαλος μαθαίνει ελληνικά στα _________ του σχολείου .

Άσκηση 5:  ΡΗΜΑΤΑ – VERBS

εγώ πηγαίνωδουλεύ__θέλ_πηγαίν_μαθαίν_
εσύ πηγαίνειςδουλεύ__θέλ_πηγαίν_μαθαίν_
αυτός / αυτή / αυτό πηγαίνειδουλεύ__θέλ_πηγαίν_μαθαίν_
εμείς πηγαίνουμεδουλεύ__θέλ_πηγαίν_μαθαίν_
εσείς πηγαίνετεδουλεύ__θέλ_πηγαίν_μαθαίν_
Αυτοί / αυτές / αυτά πηγαίνουν / πηγαίνουνεδουλεύ__θέλ_πηγαίν_μαθαίν_